Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over jouw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die je aan ze hebt verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van jouw gebruik van hun services. Je gaat akkoord met onze cookies als je onze website blijft gebruiken.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van iPadshuren.nl (NivO Plus V.O.F.)

Deze voorwaarden gaan in per  1 januari  2018, hiermede vervallen alle vorige uitgaven.

Identiteit van de ondernemer: NivO Plus V.O.F. handelend onder de naam: iPadshuren.nl

Vestigingsadres:

Hullenbergweg 278
1101 BV  Amsterdam-Zuidoost

Telefoonnummer: 0031 598-630520
Bereikbaarheid: Maandag t/m zaterdag van 8:00 uur tot 21:00 uur
E-mailadres: info@ipadshuren.nl
KvK-nummer: 02077759
BTW-identificatienummer: NL810890434B01

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met iPadshuren.nl betreffende de verhuur, lease, levering, betaling en/of diensten.
 2. Naast deze algemene voorwaarden kan iPadshuren.nl aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie en/of aard van werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van onze algemene voorwaarden.
 3. Een beroep van de afnemer op voorwaarden die niet van toepassing zijn op deze algemene voorwaarden wordt door iPadshuren.nl niet geaccepteerd.
 4. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is ten alle tijden telefonisch aan te vragen bij iPadshuren.nl.
 5. iPadshuren.nl houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.

Offertes

 1. Alle offertes opgesteld door iPadshuren.nl zijn vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders in de offerte is vermeld.
 2. Prijsvermeldingen op de iPadshuren.nl internetsite, eventuele folders en advertenties zijn geen offerte.

Annulering van een huur/leaseovereenkomst

 1. Bij annulering van het contract zal 50% van de totale huursom in rekening worden gebracht. Bij 14 dagen voor de ingangsdatum van het contract zal 75% van de totale huursom in rekening worden gebracht. Bij 7 dagen voor de ingangsdatum van het contract zal 100% van de totale huursom in rekening worden .

Tussentijdse beëindiging van een huur-  leaseovereenkomst

 1. Indien afnemer iPadshuren.nl niet behoorlijk of niet tijdig betaalt en/of afnemer niet voldoet aan enige verplichting uit hoofde van enige overeenkomst met iPadshuren.nl en/of in geval van (dreigend) faillissement, surseance van betaling of beslaglegging en / of uw onderneming (gedeeltelijk) wordt stilgelegd of geliquideerd en/of u zwaarwegende feiten aangaande uw onderneming niet aan iPadshuren.nl heeft meegedeeld, is iPadshuren.nl gerechtigd de overeenkomst direct te beëindigen. In geval van tussentijdse beëindiging is iPadshuren.nl gerechtigd om, zonder nadere waarschuwing, de apparatuur op te halen. Afnemer verschaft te allen tijde een door iPadshuren.nl aangewezen persoon toegang tot het perceel of percelen waarin zich de goederen bevinden. Indien het gestelde zich voordoet, zal de afnemer aan iPadshuren.nl de vervallen en niet betaalde termijnen terstond voldoen, alsmede betaling van een direct opeisbare schadevergoeding welke gelijk is aan de nog te verschijnen huurtermijnen bij normale voortzetting van de huur- lease(koop)overeenkomst.

Beëindiging van een huur- leaseovereenkomst

 1. Het beëindigen van het contract dient te gebeuren minimaal 1 maand voor het aflopen van de contractdatum. Indien niet wordt opgezegd zal het contract stilzwijgend met 3 maanden worden verlengd tenzij anders vermeld in het contract.

Teruggave van de apparatuur bij een huur leaseovereenkomst

 1. Indien bij de dé-installatie en/of retournering van de apparatuur gebreken worden geconstateerd, die niet het gevolg zijn van normaal gebruik of normale slijtage, zullen alle kosten voortvloeiende uit de noodzakelijke herstel- en/of reinigingswerkzaamheden, inclusief arbeidsloon en onderdelen, aan u apart in rekening worden gebracht. Indien er bij ontvangst van de apparatuur delen ontbreken zullen de  kosten van vervanging van deze delen aan u op basis van nieuwprijs in rekening worden gebracht.

Afbeeldingen

 1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur, in prijslijsten, op de iPadshuren.nl internetsite, in folders, brochures en advertenties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, en gelden echter slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Legitimatieplicht bij ophalen / afleveren apparatuur

 1. Bij het afhalen van de apparatuur bij een huur- leaseovereenkomst is een inschrijving K.v.K. (niet ouder dan 1 maand) en het vertonen van een geldig identiteitsbewijs (paspoort; ID-kaart of rijbewijs) verplicht.

Prijzen en betaling

 1. De artikelen van iPadshuren.nl worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van opdracht.
 2. De prijzen zijn, indien anders vermeld, exclusief BTW, in Euro en exclusief verzendkosten.
 3. Niet tijdige betaling geeft iPadshuren.nl het recht haar prestatie en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding in welke wijze dan ook.
 4. iPadshuren.nl is ten alle tijden gerechtigd, op welke wijze dan ook, te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door iPadshuren.nl te verrichten prestaties.
 5. Het is de afnemer niet toegestaan zonder toestemming van iPadshuren.nl verrekening van facturen toe te passen.
 6. Door iPadshuren.nl in behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven de afnemer niet het recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Verzending en aflevering

 1. De apparatuur word ten aller tijde verzekerd verstuurd naar de huurder af vestiging iPadshuren.nl.
 2. Het retourneren van de apparatuur is voor risico van de huurder. Kosten van beschadigingen aan apparatuur ontstaan tijdens transport bij retournering zullen op huurder worden verhaald ten zij anders is overeengekomen met iPadshuren.nl.
 3. iPadshuren.nl is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

Eigendomsvoorbehoud

 1. iPadshuren.nl behoudt het recht van eigendom voor alle door haar geleverde artikelen tot het moment van volledige betaling van de prijs van alle door iPadshuren.nl aan de afnemer geleverde of nog te leveren apparatuur, alsmede van eventuele vorderingen voor door iPadshuren.nl ten behoeve van de afnemer in het kader van de levering van de apparatuur verrichten of nog te verrichten werkzaamheden en/of diensten en hetgeen iPadshuren.nl van de afnemer te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de afnemer in de nakoming van de tussen iPadshuren.nl en de afnemer gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en eventuele boetes.
 2. Bij een huur- leaseovereenkomst is en blijft de gehuurde of geleasede apparatuur eigendom van iPadshuren.nl, bij een huur- lease(koop)overeenkomst blijft de gehuurde of geleasede apparatuur eigendom van iPadshuren.nl  tot dat de laatste afgesproken betalingstermijn is voldaan. De huurder zal geen veranderingen aanbrengen die de aard of werking wijzigen, dan met schriftelijke toestemming van iPadshuren.nl. Huurder verwijdert geen merken, herkenningstekens of serienummers van goederen. Huurder gebruikt de goederen in de uitoefening van zijn bedrijf. Huurder is verplicht de apparatuur goed te onderhouden en slechts onder normale omstandigheden te gebruiken, overeenkomstig de technische specificaties en bedieningsvoorschriften.

Leveringsvoorwaarden

 1. Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. iPadshuren.nl is voor overschrijding van de levertijd nimmer aansprakelijk.
 2. Overschrijding van een levertermijn geeft de huurder nimmer het recht tot enige vorm van schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of welke andere actie dan ook. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van iPadshuren.nl of haar leidinggevend personeel of indien de levertijd met meer dan drie maanden wordt overschreden. In dit geval heeft de huurder het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder echter aanspraak te maken op enige vorm van schadevergoeding.

Reclames

 1. Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de afnemer binnen 8 dagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk – met behoorlijke omschrijving van reden – kenbaar gemaakt te worden aan iPadshuren.nl. Na het verstrijken van deze termijn wordt iPadshuren.nl geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en gaat ipadshuren.nl er van uit dat de afnemer de goederen en/of diensten en facturen als correct heeft geaccepteerd.
 2. Reclames geven aan de huurder nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
 3. Indien een reclame door iPadshuren.nl gegrond wordt bevonden, kan iPadshuren.nl overgaan tot het volgende:
  1. de factuur herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig wijzigen.
  2. het geleverde vervangen door apparatuur met dezelfde specificaties.
  3. het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de huurder betaalde factuurbedrag zonder gehouden te zijn aan enige vorm van schadevergoeding.
 4. De huurder dient in alle gevallen iPadshuren.nl de gelegenheid te bieden tot het herstellen van eventuele gebreken.

Handelsmerk

 1. De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- garantie- of identificatienummers of tekens, die op de door iPadshuren.nl afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van iPadshuren.nl blijft ten alle tijden beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering.
 2. Voor enige directe of indirecte schade waarvoor iPadshuren.nl in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal iPadshuren.nl niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of nalatigheid aan de zijde van iPadshuren.nl.
 3. De huurder vrijwaart iPadshuren.nl te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

Overige bepalingen

 1. In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Geweigerde zendingen bepalingen

 1. Als een uitgeleverde zending niet wordt geaccepteerd, worden ongeacht de reden van weigering € 25,00 administratiekosten en de desbetreffende verzendkosten in rekening gebracht.